Evaluarea proprietăților imobiliare

Scopul oricărei evaluări se bazează pe nevoia de informare a clientului în legătură cu valoarea unui drept asupra proprietății imobiliare.
 
Necesitatea evaluării diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare derivă dintr-o multitudine de scopuri. Vânzarea, cumpărarea sau închirierea unei  proprietăți imobiliare reprezintă tranzacții care implică estimarea unei valori - în mod uzual, valoarea de piață.

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 

 • Act de proprietate, alte documente care atesta dreptul de proprietate asupra apartamentului evaluat;

 • Documentaţia cadastrală vizata ANCPI;

 • Încheiere de intabulare,

 • Extras de carte funciară;

 • Memoriu tehnic (dacă este disponibil);

 • Plan de amplasament şi delimitare;

 • Fişa bunului imobil;

 • Releveu apartament

 • Fişa mijlocului fix (societăţi comerciale)

 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)

 • Date complete de facturare

 

aerial-shot-agriculture-countryside-1081

Acte necesare pentru evaluarea proprietăților imobiliare formate din teren și clădiri

 • Act de proprietate

 • Încheiere de intabulare

 • Extras de carte funciară pentru informare

 • Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)

 • Plan de situație/amplasament și delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)

 • Fișa bunului imobil/corpului de proprietate

 • Releveu (schița) pe fiecare nivel al construcției

 • Certificat de urbanism

 • Autorizație de construire/desființare

 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor

 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoană juridică

 • Copie Certificat de Înmatriculare (firme, societăți comerciale)

 

schema impozitare.jpg
aerial-architecture-autumn-681368.jpg

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere

 • Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;

 • Extras de Carte Funciară; 

 • Încheiere de intabulare

 • Documentaţia cadastrală vizata ANCPI;

 • Documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului ;

 • Certificat de urbanism valid din care sa reiasă posibilităţile de dezvoltare (POT, CUT, destinaţie, restricţii, etc) – în cazul terenurilor intravilane, libere de construcţii;

 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului

 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)

 • Date complete de facturare.

 

În cazul în care documentele prezentate nu reflectă situaţia constatată la inspecţie se vor solicita documente suplimentare (autorizaţie de construire/demolare, autorizaţie de functionare, raport de expertiză tehnică,etc);

 

abandoned-clouds-countryside-164306.jpg
Acte necesare evaluare pentru impozitare
 • Act de proprietate;
 • Releveu cadastral sau schița construcției;
 • Carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) pentru persoane juridice.
În cazul unei utilizări mixte a spatiului, în plus față de actele enumerate anterior, mai avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
 • Contract de închiriere sau comodat;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) al comodatarului.

Pentru informații suplimentare privind tarifele și procedura de urmat vă rog să ne contactați sau să accesați pagina dedicată în acest scop.